Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Emigrerennaarspanje-info.nl
Emigrerennaarspanje-info.nl
Verhuizen naar Spanje en Madrid

Een eigen bedrijf

Een bedrijf, horeca beginnen in SpanjeEen bedrijf, horeca beginnen in Spanje. U heeft plannen om naar Spanje te verhuizen en voor u zelf te beginnen? Of u woont al in Spanje en gaat een bedrijf beginnen of overnemen?

Een bedrijf beginnen in Spanje

Vind hier de benodigde informatie om u te oriënteren op uw toekomstige ondernemerschap. Wilt u een bed en breakfast beginnen in Spanje, kijk dan op onze speciale pagina hiervoor.

De verschillende bedrijfsvormen in Spanje

Wilt u een eigen bedrijf beginnen in Spanje en u neemt geen bestaand bedrijf over, dan zal u als eerste een keuze dienen te maken over de bedrijfsvorm.

 • Comerciante individual of Autónomo = Eenmanszaak
 • Comunidad de Bienes = Gemeenschap van goederen
 • Sociedad Civil = Burgerlijke maatschap
 • Sociedad Regular Colectiva, S.R. of S.R.C. = Vennootschap onder firma
 • Sociedad en comanditaria = Commanditaire vennootschap
 • Sociedad Limitada, S.L. = Besloten vennootschap (BV)
 • Sociedad Anónima, S.A. = Naamloze vennootschap (NV)

Aansprakelijkheid

Bij de eerste vijf genoemde ondernemingsvormen is de ondernemer zelf persoonlijk aansprakelijk. Bij de besloten en naamloze vennootschappen, waar sprake is van een gelimiteerde aansprakelijkheid zoals de S.A. of de S.L., geldt de aansprakelijkheid slechts voor het gestorte kapitaal.

Belasting betalen

Bij de eerste vijf genoemde ondernemingsvormen betaalt de ondernemer zelf de belasting over de gemaakte winst, middels de inkomstenbelasting. Bij de S.L. en S.A. betaalt u vennootschapsbelasting (Impuesto sobre la renta de sociedades). De vennootschapsbelasting in Spanje wordt tussen 2007 en 2011 stapsgewijs verlaagd met ieder jaar 1 procent. Deze verlaging gaat van 35 procent in 2007 naar 30 procent in 2011. Daarbij worden de meeste aftrekposten geschrapt. Voor het midden- en kleinbedrijf worden de tarieven verlaagd van 30 naar 25 procent. Na aftrekposten betalen kleine en middelgrote organisaties gemiddeld ongeveer tussen de 24 en 26 %. Een ondernemer of zelfstandige moet elk kwartaal een belastingaangifte indienen en vooruitbetalingen doen op het geschatte belastingbedrag dat hij voor dat jaar verschuldigd is.

B.T.W. (Impuestos sobre el Valor Añadido, IVA)

Het standaardtarief is 18 %. Voor sommige diensten en voedingswaren geldt een tarief van 8 %. Op de Canarische eilanden is het tarief 5% (IGIC).

Startkapitaal

Voor het oprichten van een S.A. is een minimum kapitaal van ongeveer 60.000 euro nodig, waarvan 25 % bij oprichting moet worden voldaan. Gaat u een S.L. (B.V.) oprichten moet een startkapitaal van ongeveer 3.000 euro gestort worden.

Wat moet u doen voor het starten van een bedrijf?

 • De bedrijfsnaam registreren bij het centrale handelsregister (Registro Mercantil Central).
 • Opmaken van een oprichtingsakte (escritura de constitución) ten overstaan van een in Spanje gevestigde notaris.
 • Inschrijving bij het Spaanse handelsregister (Registro Mercantil). Voor eenmanszaken is dit niet verplicht.
 • Aanvragen van een B.T.W.-nummer (Código de Identificación Fiscal, CIF) bij het districts-kantoor van de Spaanse belastingdienst (Delegación de Hacienda van de Agencia Tributaria).
 • Het huren of kopen van een bedrijfsgebouw. Vraag bij de gemeente (Ayuntamiento) na of het bestemmingsplan geen problemen oplevert. Bij aankoop van het gebouw dient de officiële akte, die door de notaris wordt opgemaakt, te worden ingeschreven in het Eigendomsregister (Registro de la Propiedad Inmobiliaria) en worden aangegeven bij de provinciale belastingdienst (Delegación Provincial de Hacienda).
 • Voor het bouwen of verbouwen van bedrijfsgebouwen dient u een bouwvergunning (Licencia de Obras) bij de gemeente aan te vragen.
 • Aanvragen van een bedrijfsvergunning (Licencia de actividades e instalaciones) bij de gemeente (Ayuntamiento). Na het toekennen van de vergunning volgt een inspectie door de gemeente waarbij nagegaan wordt of de roerende goederen zoals machines e.d. overeenkomen met de in de aanvraag verstrekte informatie. Als alles in orde is wordt een goedkeuringsakte afgegeven (Acta de Ocupación y Funcionamiento). Deze procedure kan 3 maanden duren.
 • Registreren van de bedrijfsactiviteit en het betalen van belasting (Impuesto sobre Actividades Económicas).
 • Het aannemen van personeel en het regelen van arbeidscontracten. De registratie van de sociale zekerheid van de werknemers bij de provinciale vestiging van het Ministerie van Sociale Zaken (Tesorería Territorial de la Seguridad Social).
 • Begint u als kleine zelfstandige (Autónomo), dan dient u zich in te schrijven in een speciaal register (Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) bij de Tesorería Territorial de la Seguridad Social).
 • Legaliseren van de Handelsboeken (Legalización de los Libros de Comercio) in het Handelsregister (Registro Mercantil).

Een horeca onderneming beginnen in Spanje

Voor het openen van een horeca bedrijf dient u, afhankelijk van de regionale wet- en regelgeving, nog twee extra vergunningen aan te vragen. Informeer hiernaar bij de betreffende regionale instellingen. Het gaat hierbij om een vergunning voor het openen van een horecabedrijf (Autorización de apertura de bares, cafetarías, restaurantes y establecimientos hoteleros) en een gezondheidsvergunning voor voedselverwerking (Carnet sanitario de manipuladores de alimentos).

Sociale zekerheid voor kleine zelfstandigen in Spanje

Voor de sociale verzekering in Spanje valt u als zelfstandige onder een bijzonder stelsel voor zelfstandigen, met een speciaal tarief. De aanvraag tot aansluiting bij dit Régimen Especial de Autónomos dient te geschieden op de daartoe bestemde officiële formulieren (formulier T.A.2TA), die verkrijgbaar zijn bij de provinciale bureau´s en agentschappen van de Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), en dienen vergezeld te gaan van twee exemplaren (origineel en kopie) van de registratie voor de belasting op economische activiteiten die verstrekt wordt door het Ministerie van Economische Zaken en Financiën (formulier 845).

Het socialezekerheidsstelsel in Spanje voorziet in de volgende verstrekkingen en uitkeringen: gezondheidszorg, uitkeringen bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid, bij bevalling, bij blijvende invaliditeit, schadeloosstelling voor blijvende letsels die niet tot invaliditeit leiden, ouderdomspensioenen, uitkeringen bij overlijden en pensioenen voor nabestaanden en werkloosheidsuitkeringen. U betaalt maandelijks premie waarvan de hoogte overeenkomt met een bepaald percentage van de premiegrondslag. De premiegrondslag varieert voor de verschillende groepen waarin de beroepscategorieën zijn ingedeeld en kent een onder- en een bovengrens. De administratieve formaliteiten voor de inschrijving en de betaling van premies vinden plaats bij de provinciale bureaus (“Direcciones Provinciales”) van de sociale zekerheid (Tesorería General de la Seguridad Social – TGSS).

Uw zorgverzekering als ondernemer in Spanje

Als ondernemer bent u in Spanje verplicht een bijdrage te betalen voor uw Seguridad Social. Hier valt ook uw zorgverzekering onder. U bent dus vanaf het moment van oprichting voor alle zorg verzekerd, mits u de juiste procedures heeft gevolgd.

Boekentip: Ondernemen in Spanje

In dit boek leest u achttien ervaringsverhalen over emigratie, integratie en zelfstandig ondernemerschap in Spanje, met tips van Nederlandse ondernemers die de stap reeds gezet hebben. Het emigratie- en ondernemersstappenplan en een adressenlijst voor Nederlandse ondernemers dienen daarbij als steuntje in de rug voor een eigen onderneming in Spanje, met name voor kleine ondernemingen, zoals zelfstandigen en midden- en klein bedrijf.

Boekentip: Emigreren en ondernemen

Droomt u weleens van een eigen bedrijf in een warm en zonnig land? Hoe maak je die droom dan waar? Ondernemen in het buitenland doe je niet zomaar; een andere cultuur, taal en regels maken het niet eenvoudiger. Een goede voorbereiding vergroot de kans op succes. Waar moet je allemaal aan denken als je gaat emigreren en ondernemen? Ineke van Staaveren zet het overzichtelijk op een rij. Overzichtelijke checks voor een gedegen voorbereiding op het ondernemerschap in het buitenland. Met verhalen van mensen die de sprong waagden: wat kwamen ze tegen? Wat zijn hun ervaringen?

De hier boven verstrekte informatie is ter oriëntatie. Wij adviseren u een specialist in de arm te nemen om u bij te staan als u voor zichzelf gaat beginnen in Spanje. Kijk hiervoor op onze pagina Juridisch Advies.