Niet langer ondersteunde browser:
Het ziet ernaar uit dat wij uw browser niet meer ondersteunen. Hierdoor kunnen sommige features niet werken.
Emigrerennaarspanje-info.nl
Emigrerennaarspanje-info.nl
Verhuizen naar Spanje en Madrid

Successierecht in Spanje

Informatie over successierecht in Spanje, voorkom betaling van dubbele successierechten, 10 jaars-regeling en de tarieven.

Dubbele successierechten (Impuesto sobre sucesiones)

Nederland en Spanje hebben geen verdrag ter voorkoming van dubbele belasting gesloten met betrekking tot het successierecht. Ook Nederland heft successierecht over uw wereldvermogen indien u korter dan 10 jaar in Spanje woont. Het is wel mogelijk een verzoek ter verrekening van belasting in te dienen bij de desbetreffende Inspectie, hetzij in Nederland, hetzij in Spanje. Een dergelijk verzoek wordt meestal gehonoreerd.

Nationaliteit

Een Nederlandse erflater, die minder dan tien jaar in Spanje woont op het moment van overlijden, wordt beschouwd als een inwoner van Nederland. Dit betekent dat de erfgenamen volgens Nederlands tarieven successierecht dienen af te dragen. Woonde de erflater langer dan tien jaar in het buitenland, dan wordt over bepaalde in Nederland achtergebleven vermogensbestanddelen (onder andere onroerend goed) ook successierecht geheven.

Tarieven successierecht

De tarieven voor het successierecht lopen voor echtgenoten en kinderen vanaf 7,65 procent tot 40,8 procent. Voor ooms, tantes, neven en nichten lopen de tarieven vanaf 12,15 procent tot 64,8 procent en voor niet-verwanten vanaf 15,3 procent tot 81,6 procent. De tarieven zijn afhankelijk van het geërfde vermogen en van het eigen vermogen van de erfgenamen. Voor de tarieven van het successierecht maakt het geen verschil of u resident of niet-resident bent.

Vrijstellingen

Vrijstellingen en aftrekposten ter berekening van het successierecht zijn grotendeels voorbehouden aan residenten. Deze vrijstellingen omvatten onder andere:

 • Voor de echtgenoot, ouders, kinderen en broers en zussen bedraagt de vrijstelling ongeveer 16.000 euro per erfgenaam; als de erfgenaam nog geen eenentwintig jaar oud is, kan de vrijstelling oplopen tot maximaal 48.000 euro.
 • Voor ooms, tantes, neven en nichten bedraagt de vrijstelling ongeveer 8.000 euro.
 • Voor overige familieleden en niet-verwanten bestaat geen vrijstelling.

De vrijstellingen voor niet residenten bedraagt maar ongeveer 15.000 euro. Vrijstelling successierecht eigen woning (hoofdverblijf) in Spanje.

Echtgenoot en kinderen hebben een vrijstelling van 95% van de marktwaarde van de woning met een maximum van 120.000 euro (voor Andalusia geldt een percentage van 99,9 procent). Dit echter onder de voorwaarden:

 • De erfgenamen moeten tenminste drie jaar officieel Spaans resident zijn.
 • De woning moet tenminste de laatste drie jaar de hoofdverblijfplaats van erflater geweest zijn.
 • De erfgenamen mogen deze woning niet verkopen binnen tien jaar na het overlijden van erflater.

Zonder vrijstellingen worden onder andere belast:

 • Onroerend goed (anders dan de eigen woning), over de hoogste waarde, marktwaarde of kadastrale waarde (valor catastral), op het moment van overlijden.
 • Persoonlijke bezittingen – waaronder inboedel en kleding (ajuar) – worden gewaardeerd tegen drie procent van de waarde van het onroerend goed. Eventuele waardevolle schilderijen en antiek worden apart gewaardeerd tegen marktwaarde.
 • Auto’s, vaartuigen en vliegtuigen worden gewaardeerd tegen marktwaarde op het moment van overlijden.
 • Waardepapieren, zoals aandelen en obligaties, worden gewaardeerd tegen marktwaarde op het moment van overlijden.
 • Uitkeringen uit (levens-) verzekeringen worden opgeteld bij het verkregene: De kinderen hebben een vrijstelling van 9.000 euro, voor de echtgenoot geldt dat de helft van de waarde van de verzekering bij het erfdeel wordt opgeteld, met een vrijstelling van eveneens 9.000 euro. De andere helft wordt belast als vermogenswinstbelasting.
 • Banksaldi en dergelijke worden belast voor het saldo (van de diverse rekeningen) op de sterfdag van erflater.

Schulden van erflater mogen vanzelfsprekend worden afgetrokken van de waarde van de nalatenschap, evenals de laatste ziektekosten van erflater en zijn begrafenis- of crematiekosten. Daarnaast is het zo dat alle Spaanse autonome regio’s tot op zekere hoogte kunnen afwijken van de regels, gegeven door het centrale gezag in Madrid. Hierdoor kunnen in sommige gebieden andere tarieven gelden voor het successierecht en andere vrijstellingen.

Juridisch advies in Spanje

Vraag altijd om juridisch advies als het gaat om uw nalatenschap in Spanje.